Tietosuojaseloste

2.11.2020

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojakäytäntöä voidaan tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa esim. lain muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

  1. Rekisterinpitäjä

Glandia

Meiramikatu 6 B, 33710 Tampere

Y-tunnus: 2362100-2

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marjut Wallenius

marjut.wallenius@glandia.fi

Puhelin 050 3279968

  1. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi sekä viestintään ja markkinointiin ja lisäksi kävijätapahtumien tilastolliseen analysointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö ja lähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakassuhteiden osalta: nimi, yritysasiakkailta myös yrityksen nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Markkinointitarkoituksiin tallennetaan vain etunimi ja sähköpostiosoite.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Luovuttamalla henkilötietoja, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käytön ilmoitettuun tarkoitukseen.

Yritys käyttää analyysievästeitä (Google Analytics) sekä mainosevästeitä (Facebook), jotka eivät sisällä henkilötietoja. Evästeitä käytetään palveluiden ja verkkosivuston kehittämiseen ja markkinoinnin optimointiin.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Joiltakin osin (Mailchimp -sähköpostimarkkinointiohjelma)  palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle emmekä luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Mahdollinen manuaalinen tietoaineisto tai tulosteet säilytetään lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti/sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Tietojen poistaminen ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Postituslistalla olevilla on mahdollisuutta poistaa tietonsa listalta ja tämä mahdollisuus on jokaisen viestin yhteydessä. Evästeitä käyttäjä voi halutessaan poistaa oman selaimensa asetusten kautta.

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).